دریافت عدد و محاسبه مجموع ارقام

از این بخش میتوانید پروژه دریافت عدد توسط میکرو و محاسبه مجموع ارقام و نمایش روی 7سگمنت را دریافت کنید .مجموع ارقام محاسبه شده روی دو عدد 7seg نمایش داده میشود . خود عدد خوانده شده نیز روی lcd نمایش داده میشود . یک 7seg دیگر نیز وجود دارد که زوج یا فرد بودن مجموع ارقام را نمایش میدهد . سون سگمنت های نوع (LED (Light Emitting Diode یکی از راه های آسان برای نمایش اطلاعات یا داده های دیجیتال به...