فایل دامپ انواع تجهیزات الکترونیکی
فایلها تماما تست شده میباشند