آموزش مدارفرمان به صورت انیمیشن

مدارات فرمان مداراتی هستند که به کمک آنها می توان نحوه کار بسیاری از دستگاهها وتجهیزات الکتریکی را برنامه ریزی و کنترل کرد و تعیین نمود که هر دستگاه در چه زمانی وصل و در چه زمانی قطع گردد. همچنین به کمک این مدارات می توان ضریب ایمنی کارکرد تجهیزات را نیز افزایش داد. به عبارت دیگر مدارات فرمان عملیات راه اندازی ،تنظیم نحوه کار و متوقف یا قطع نمودن موتورها و دیگر بارهای صنعتی را برعهده دارند. از لینک...