کتابخانه CNTFET برای Hspice

با توجه به قانون مور کاهش پی در پی در ابعاد ترانزیستورها، ، باعث پایین آمدن کارایی در سطح عملکرد آی سی سیلیکون بوده است. با توجه به اثراتی مانند اثرات اتصال کوتاه کانال، اثر تونل زنی، اتلاف حرارت اضافی، مشکلات مرتبط و مشکلات غیره بوجود می آیند. بنابراین امکان کاهش اندازه بیشتر از این امکان پذیر نیست. از این رو در حال حاضر آن را به جایگزین کردن مواد و فن آوری های جدید لازم می دانیم. ترانزیستورهای...