دستور کار آزمایشگاه الکترونیک 2

آزمایشگاه الکترونیک 2 از واحدهای درسی است که دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر ملزم به گذراندن آن می باشند که هر کدام یک واحد درسی را شامل می شود.در واقع این آزمایشگاه یک دید عملی در مورد آموخته های درس الکترونیک به دانشجویان می دهد و بنیه علمی آنها را در عمل به چالش می کشد.آزمایشگاه الکترونیک جایی است  که تئوری های الکترونیک را به عمل تبدیل می کنیم. مثلا در  درس الکترونیک با دیود  و کاربدهای آن آشنا...