راه اندازی سنسور دما lm335

آی سی های LM335شبیه به یک دیود زنر حساس به دما میباشد,زمانی که این آی سی به صورت معکوس و در محدوده ی ولتاژ شکست بایاس می شود,خروجی آن به ازای افزایش هر درجه کلوین ۱۰mV افزایش می یابد(۱۰mV/K) ;با توجه به اینکه تفاوت درجه  کلوین و درجه سانتی گراد ,تفاوت آفست ۲۷۳ درجه ای می باشد,می توان خروجی این آی سی  را مطابق با رابطه زیر نوشت. لازم به ذکر است  که آی سی های LM235 و LM135...