راه اندازی ماژول سنجش مسافت التراسونیک SRF04 و SRF05

ماژول های سنج مسافت التراسونیک انواع مختلفی دارند و در رنج های وسیعی از ۲ سانتی متر تا چندصد متر بسته به نوع, برای مقاصد خاصی طراحی و استفاده می شوند.اکثر ماژول های التراسونیک سنجش مسافت (Ultrasonic Ranging Module) از دو قسمت فرستنده و گیرنده تشکیل شده اند.قسمت فرستنده در کسری از ثانیه امواج التراسونیک را ارسال می کند این امواج پس از برخورد به جسم بازتاب داده می شوند. وظیفه قسمت گیرنده دریافت امواج بازتابی از جسم است.گیرنده...