برنامه کنترل اتوماتیک دما توسط سنسور pt100 در یک کارگاه

برنامه کنترل اتوماتیک دما در یک کارگاه سنسور مورد استفاده  pt100 استارت برنامه به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود . در حالت دستی سیستم با یک push buttom فعال میشود و برای غیر فعال شدن با فشار مجدد همان کلید سیستم فعال میشود . در حالت اتوماتیک سیستم در ساعت 8 صبح تا ۸ شب به طور خودکار فعال میگردد . با توجه به مقدار دما یک هیتر و یک کولر دما را در محدوده مجاز نگه میدارند ....