Design of a Low-Voltage High-Speed CMOS Integer-M Frequency Divider in WSN Applications

از لینک زیر میتوانید مقاله Design  of  a  Low-Voltage  High-Speed  CMOS  Integer-M Frequency  Divider  in  WSN  Applications‚ همراه با گزارش فارسی   ترجمه و فایل شبیه سازی  hspice آنرا خریداری کنید . این مقاله مربوط به سال 2012 ieee  میباشد که اطلاعات آن را در ادامه میتوانید مشاهده نمایید . چکیده Frequency Divider در این مقاله یک مقسم فرکانسی صحیح 5GHz CMOS ولتاژ پایین برای کاربردهای WSN که از 2403 تا 2480 تغییر می کند ، ارائه شده است . مقسم شامل...