Designing Dynamic Carry Skip Adders: Analysis and Comparison

Carry Skip Adders جمع کردن یکی از عملکردهای مهم درتمام سیستم های پردازش دیتا در دنیا می باشد.به دلیل اهمیت ومعروفیت جمع در سالهای قبل آلگوریتم های جمع و پیاده سازی مدارهای متناظر مناسب مورد توجه بوده است.در این مقاله جمع گر با چهار روش پیاده سازی می شود که عبارتند از: دومینوی استاندارد  دومینوی بی پا هایبرید  D3L جمعگرهای 8,16,32و64 بیتی بر مبنای دومینوی بی پا و D3L درپردازشگر ST میکروالکترونیک 45 نانو متر , 1ولت ودرD3L از روش هایبریدی...