مدار و گزارش طراحی دستگاه اندازه گیری ضربان قلب به روش فوتو پلتیسمو گرافی

فوتوپلتيسموگرافي چيست ؟ Photo Plethysmography‏:‏ ‏ ‏PPG‏ كه به ‌صورت ‏Light Reflection Rheography‏ يا ‏LRR‏ شناخته شده است يك روش غير تهاجمي با استفاده از تاباندن نور غير مرئي مادون قرمز به پوست است. با توجه به حجم خون موجود در پوست و بافت، نور مادون قرمز جذب مي‌شود با اندازه‌گيري نور جذب نشده تغييرات موجود در حجم خون را مي‌توان محاسبه كرد. همانند ‏IP‏ مي‌توان تغييرات حجم خون در سياهرگ و منحني ضرباني شريانها را به‌دست آورد.‏ اندازه‌ گيري فوتوپلتيسموگرافي ‏ ‏PPG‏...