Low Power 3-2 and 4-2 Adder Compressors Implemented Using ASTRAN

کمپرسور جمع کننده برای پیاده سازی مدارات محاسباتی مانند مالتی پلکسرها و واحدهای پردازش سیگنال دیجیتال بکار می روند . از لینک زیر میتوانید مقاله Low Power 3-2 and 4-2 Adder Compressors Implemented Using ASTRAN‚ همراه با گزارش فارسی   ترجمه و فایل شبیه سازی  hspice آنرا خریداری کنید . (بیشتر…)