Design of a Low-Voltage High-Speed CMOS Integer-M Frequency Divider in WSN Applications

از لینک زیر میتوانید مقاله Design  of  a  Low-Voltage  High-Speed  CMOS  Integer-M Frequency  Divider  in  WSN  Applications‚ همراه با گزارش فارسی   ترجمه و فایل شبیه سازی  hspice آنرا خریداری کنید . این مقاله مربوط به سال 2012 ieee  میباشد که اطلاعات آن را در ادامه میتوانید مشاهده نمایید .چکیده Frequency Divider در این مقاله یک مقسم فرکانسی صحیح 5GHz CMOS ولتاژ پایین برای کاربردهای WSN که از 2403 تا 2480 تغییر می کند ، ارائه شده است . مقسم شامل...